Απάντηση της Μ.Ι. Μαΐλλης ΑΕΒΕ στο Χ.Α.

Τετάρτη, 09 Απρ 2003 09:41

Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α., η εταιρία Μ.Ι.Μαΐλλης ΑΕΒΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

«Σε απάντηση της από 24.03.2003 επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την οποία ζητούνται διευκρινήσεις αναφορικά με την μείωση που εμφανίζουν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας μας στις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2002, σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας όπως αυτά εμφανίζονταν στις Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2001 και στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:

ΕΡΩΤΗΣΗ · Ποιοι είναι σι συγκεκριμένοι λόγοι στους οποίους οφείλεται η εν λόγω μείωση των κεφαλαίων σας. · Εάν επιβαρύνθηκαν άμεσα τα ίδια κεφαλαία της εταιρίας με ποσά τα οποία θα έπρεπε να είχαν βαρύνει προηγουμένως τα αποτελέσματα και να είχαν μεταφερθεί. μέσω αυτών, στα Ίδια κεφάλαια και ποια η επίπτωση στα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα από τυχόν τέτοιους λογιστικούς χειρισμούς.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε κατά 8,4 εκ Euro έναντι της προηγούμενης χρήσης (2001) οφείλεται στους κάτωθι παράγοντες: 1. Επαναγορά ιδίων μετοχών 3,8 εκ. Euro σύμφωνα με Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/12/2000. 2. Διανομή (ως μέρισμα) προαιρετικών αποθεματικών ύψους 2,9 εκ. Euro. 3. Μεταφορά ποσού 2εκ Euro από κονδύλι Επιχ/σεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού στα αποτελέσματα χρήσεως λόγω της είσπραξης του εν λόγω ποσού. Συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση κονδυλίων που θα έπρεπε να εμφανιστούν στα αποτελέσματα χρήσης. Τα εν λόγω κονδύλια εμφανίστηκαν ορθά στον ισολογισμό της εταιρείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ · Πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές ης εταιρίας σας κατά την τρέχουσα χρήση, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την πορεία των βασικών οικονομικών της μεγεθών (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα χρήσεως) και ποιες σι βασικές παραδοχές για την επίτευξή τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η εταιρεία Μ .Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε ως γνωστόν δραστηριοποιείται έντονα στο εξωτερικό με εξαγωγές που αντιστοιχούν στο 97% των πωλήσεών της . Είναι σαφές ότι διανύουμε μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή οικονομική κατάσταση η οποία, εν όψει και του εν εξελίξει πολέμου στο Ιράκ, έχει αβέβαιη διάρκεια. Η εταιρεία Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε συνεχίζει να αναπτύσσεται , ωστόσο ο ρυθμός ανάπτυξης επηρεάζεται από την διεθνή συγκυρία. Ένα συντηρητικό σενάριο θα ήταν σχετική αύξηση των πωλήσεων και διατήρηση κερδοφορίας. Εφόσον βέβαια οι διεθνείς αγορές αρχίσουν να εξομαλύνονται τα μεγέθη της εταιρείας θα βελτιωθούν σημαντικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ · Ως προς τη σημείωση υπ΄ αριθμ. 3 και τις παρατηρήσεις υπ αριθμ. 1, 2, και 3 από το πιστοποιητικά του ορκωτού λογιστή- ελεγκτή που περιλαμβάνεται στη ανωτέρω λογιστική κατάσταση της 31/12/2002: α) γνωρίστε σε τι ακριβώς αναφέρονται οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις. β) τους λόγους μη λογιστικοποίησής των σε προηγούμενες χρήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2190/20.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Ανάλυση σημείωσης ισολογισμού και παρατηρήσεων ορκωτού ελεγκτή: 1. Σημείωση 3 Ισολογισμού. Η σημείωση 3 του ισολογισμού αναφέρεται στην διαφορά ανάμεσα στο κόστος συμμετοχής στις θυγατρικές και την καθαρή λογιστική αξία την ημερομηνία ισολογισμού. Πρακτικά θα ήταν αδύνατο σε τόσο πρόσφατες εξαγορές να μην υπάρχει διαφορά δεδομένου ότι πολύ σπάνια εταιρεία εξαγοράζεται στην καθαρή λογιστική αξία της. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις διατάξεις του 2190/1920 η καθαρή λογιστική αξία λαμβάνεται υπόψη μόνο αν είναι μικρότερη από την επένδυση. Στην αντίθετη περίπτωση (στα πλαίσια της συντηρητικότητας) εμφανίζεται το κόστος της επένδυσης. Η εταιρεία κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ενιαίου Γενικού Λογιστικού Σχεδίου εμφανίζει τις συμμετοχές της στο ιστορικό τους κόστος. 2. Παρατήρηση 1 σε πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή. Η εταιρεία συνεπής με την μακροχρόνια πρακτική της και βασιζόμενη στην γνωμοδότηση αριθ.205/1988 της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων της Διοικήσεως δεν καταχώρησε πρόβλεψη για πιθανές αποζημιώσεις προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης. Αντ΄ αυτού επέλεξε, όπως και το σύνολο σχεδόν των Ελληνικών επιχειρήσεων, να λογιστικοποιήσει το εν λόγο έξοδο εάν και εφόσον προκύψει. 3. Παρατήρηση 2 σε πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή. Η εταιρεία κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 37 παρ. 3 του νόμου 2874/2000 εμφανίζει ζημίες από αποτίμηση χρεογράφων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις αποσβένει ισόποσα σε μία πενταετία. Αν δεν είχε εφαρμοσθεί η εν λόγω πρακτική τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης 2002 θα εμφανίζονταν αυξημένα κατά Euro 581,000. 4. Παρατήρηση 3 σε πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή. Η εταιρεία κατ΄ εφαρμογή της Εγκ. 1112072/11332/πολ. 1294/8.12.2000 συμπεριέλαβε στο κονδύλι του ισολογισμού Ε1 Έξοδα Επομένων Χρήσεων- συναλλαγματικές διαφορές Euro 1,853,000 που έλαβαν χώρα κατά την χρήση 2000. Αν δεν είχε εφαρμοσθεί η εν πρακτική τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης 2002 θα εμφανίζονταν αυξημένα κατά Euro 617,000.

ΕΡΩΤΗΣΗ · Οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο έχει έλθει σε γνώση σας και κρίνετε σημαντικό ως δυνάμενο να επηρεάσει δυσμενώς την περιουσιακή και οικονομική διάρθρωση της εταιρείας σας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.»

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς