ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πέμπτη, 25 Νοε 2021 18:59 UPD: 23:58

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 25.11.2021, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15,843,109 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι  ή 74.16% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

 

(1) επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017,  την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή και θα αποτελείται από ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου  και δύο (2) τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητα κατά την έννοια του 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020), με θητεία δύο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης το αργότερο μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με Πρόεδρο ο οποίος θα οριστεί από τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Περαιτέρω,  η Γ.Σ. με ψήφους 15,843,109 ήτοι με ποσοστό  74.16 % επί συνόλου 21.364.000 δικαιωμάτων ψήφου ορίζει όλα τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τους:

1. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη του Βασιλείου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020.

2. Αθανάσιο Μπουρνάζο του Ματθαίου, τρίτο πρόσωπο (μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020. 

 3. Τιμόθεο Ανανιάδη του Θεόδωρου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την συνεδρίασή του περί συγκροτήσεώς του σε σώμα την 29.07.2021, απέδωσε στον κ. Τιμόθεο Ανανιάδη, την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων), όπως σαφώς προκύπτει και από τα σχετικά σύντομα βιογραφικά σημειώματα, και συνεπώς οι κ. κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 44 παρ. 1 περ (ζ) του Ν. 4449/2017. Περαιτέρω, κατόπιν διακρίβωσης στην οποία προέβη η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 και συγκεκριμένα οι κ.κ. Αθανάσιος Μπουρνάζος και Κωνσταντίνος Βασιλειάδης. 

 

   

Αθήνα, 25.11.2021

 

Για την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές