ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τετάρτη, 07 Ιουλ 2021 20:01 UPD: 23:58

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Η  εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια της από 06.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί συστάσεως ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ορισμού των μελών αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 12 του Ν. 4706/2020,  συνήλθαν την 06.07.2021 σε συνεδρίαση άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφισταμένου νομικού πλαισίου ιδία δε του Ν. 4449/2017, του Ν.4706/2020 και του Ν.4548/2018, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα.

 

Κατά τη συνεδρίαση ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:   

 

1. Γεώργιος Γκουζούλης του Αγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

2. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.   

3. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. 

 

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 25.08.2025.

Συνημμένα παρατίθεται το από 06.07.2021 πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

 

 Οινόφυτα Βοιωτίας, 07.07.2021

20210706 Πρακτικό Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές