ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανασυγκρότηση αυτής σε σώμα (Ο

Τετάρτη, 07 Ιουλ 2021 18:56 UPD: 23:59

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα .

 

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει τον από 01/07/2021 ορισμό του κ. Χρήστου Ευαγγελίου, ως προσωρινού αντικαταστάτη και ανεξάρτητου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Ελένης Ζερβίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 στ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, δυνάμει του από 24.06.2021 πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού, την 02.07.2021 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότησή της σε σώμα. Επισημαίνεται ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 25.08.2025, ο δε ορισμός του κ. Ευαγγελίου ως ανεξάρτητου μέλους αυτής τελεί υπό την προϋπόθεση επικύρωσής του με αναδρομική ισχύ από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Συνημμένα παρατίθεται το από 02.07.2021 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου.

Οινόφυτα Βοιωτίας, 07.07.2021

20210702 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές