ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΡΑΕ: Όριο στις οφειλές ρεύματος για να μπορεί να γίνει αλλαγή παρόχου

Τρίτη, 23 Φεβ 2021 20:08
Eurokinissi / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Με στόχο της ανάσχεση της διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους προμηθευτές ενέργειας και την  αποτροπή καταχρηστικής μετακίνησής τους προς άλλους παρόχους,η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) προτείνει όρια χρεών πάνω από τα οποία «κόβεται» η δυνατότητα μετακίνησης του καταναλωτή σε άλλη εταιρεία. Παράλληλα, προχωρά στις κατάλληλες διευκρινίσεις σχετικά με την επισήμανση οφειλής και το δικαίωμα εντολής απενεργοποίησης.

Όπως αναφέρει η ΡΑΕ, ο πελάτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή, ακόμη κι εάν έχει ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά, ανά κατηγορία πελατών, για τετραμηνιαία κατανάλωση:

-Οικιακοί Πελάτες 150 ευρώ

- Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες Χαμηλής Τάσης 200 ευρώ

- Πελάτες Μέσης Τάσης 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, ο πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική σύμβαση, ή εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον προμηθευτή του.

Επίσης η ΡΑΕ προτείνει ένα σύστημα επισήμανσης οφειλής (debt flagging) για τους πελάτες, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε δεν υπερβαίνουν τα ως άνω ποσά είτε έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό με τον προμηθευτή και οι οποίοι, ως εκ τούτου, συννόμως προβαίνουν σε αλλαγή προμηθευτή 

  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: 

 1. Ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας για να ασκήσει το δικαίωμα αλλαγής Προμηθευτή, ακόμη και εάν έχει ληξιπρόθεσμες, μη διακανονισμένες οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω οφειλές δεν υπερβαίνουν τα παρακάτω ποσά, ανά κατηγορία Πελατών, για τετραμηνιαία κατανάλωση:

- Οικιακοί Πελάτες: 150 €
- Μη οικιακοί (εμπορικοί) Πελάτες ΧΤ : 200 €
- Πελάτες ΜΤ : 1.000 €

Εάν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του πελάτη υπερβαίνουν τα ανωτέρω ποσά, ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας για άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή, εάν δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του που απορρέουν από την αρχική Σύμβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον Προμηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισμών που αυτός εφαρμόζει, εκτός εάν εμπίπτει στην παράγραφο 5 του άρθρου 34 του Κ.Π.Η.Ε.

2. Συμπληρωματικά προς την ανωτέρω ρύθμιση, εισάγεται σύστημα επισήμανσης οφειλής (debt flagging), για τους Πελάτες, των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε δεν υπερβαίνουν τα ως άνω ποσά είτε έχουν ενταχθεί σε διακανονισμό με τον Προμηθευτή και οι οποίοι, ως εκ τούτου, συννόμως προβαίνουν σε αλλαγή Προμηθευτή. Στο σύστημα αυτό θα προβλέπονται διαβαθμίσεις στην επισήμανση οφειλής (διαφοροποίηση στην ένδειξη), οι οποίες θα αποτυπώνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά του Πελάτη σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.

Συγκεκριμένα, πελάτης με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον παλαιό προμηθευτή, ο οποίος προβαίνει συννόμως σε αλλαγή Προμηθευτή, επειδή οι εν λόγω οφειλές του δεν υπερβαίνουν τα ποσοτικά όρια, θα εμφανίζεται με κόκκινη επισήμανση σε περίπτωση που δεν έχει εντάξει τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές σε διακανονισμό με τον παλαιό Προμηθευτή του. Η επισήμανση αυτή θα είναι ορατή και στον νέο Προμηθευτή, εξυπηρετώντας την ενημέρωση του τελευταίου αναφορικά με τη φερεγγυότητα του Πελάτη του. Πελάτης που προβαίνει σε αλλαγή Προμηθευτή, έχοντας διακανονίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς παλαιό Προμηθευτή του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτών, θα επισημαίνεται με διαφορετική ένδειξη (π.χ. πράσινη επισήμανση).

3. Ο παλαιός Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον Πελάτη των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κατ’ εξαίρεση διατηρεί για έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αλλαγής Προμηθευτή, το δικαίωμα να υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης της παροχής, ακόμη και εάν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη αντιστοιχούν σε τουλάχιστον έξι (6) μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης.

Η ΡΑΕ προκρίνει ως σκόπιμη και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας την εφαρμογή της ανωτέρω συνολικής (υπό στοιχεία 1 έως 3) ρύθμισης αρχικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την έναρξη εφαρμογής της, προκειμένου εν συνεχεία να αξιολογηθεί εκ νέου, επί τη βάσει αφενός της αποτελεσματικότητάς της ως προς τον επιδιωκόμενο δημοσίου συμφέροντος σκοπό της ανάσχεσης διόγκωσης των ανεξόφλητων οφειλών των καταναλωτών προς τους Προμηθευτές και της αποτροπής καταχρηστικής μετακίνησης των μη συμμορφούμενων με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις καταναλωτών προς άλλους Προμηθευτές, αφετέρου των συνεπειών εφαρμογής της στην αγορά Προμήθειας.

Στο πλαίσιο της παρούσας συμπληρωματικής διαβούλευσης, προσκαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τυχόν επιπρόσθετες προτάσεις τους, έως και τις 5 Μαρτίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]  


Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς