ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΣΙΔΜΑ Α.Ε. - Εισαγωγή νέων μετοχών της εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» για διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της Ρυθμ

Παρασκευή, 23 Οκτ 2020 18:34 UPD: 23:58

Η εταιρία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 27.10.2020 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 3.395.556 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, η οποία καλύφθηκε δια της εισφοράς στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής η «ΜΠΗΤΡΟΣ». Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η από 25.05.2020 Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60), δια της έκδοσης τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35) εκάστης, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, οι οποίες θα καλύπτονταν με εισφορά σε είδος, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ (εφεξής «η Αύξηση») και εξουσιοδότησε το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 Ν. 4548/2018, ώστε αυτό να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίσθηκε η δυνατότητα η τιμή διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων δυνάμει της με αριθμό 66875/29.06.2020 (ΑΔΑ: 69ΒΧ46ΜΤΛΡ-ΛΨΕ) απόφασης του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ κατ' άρθρο 9 ν. 4548/2018 την 29η Ιουνίου 2020.

 

Την 24.09.2020, υπεγράφη μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ και της Εταιρείας, συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έναντι τίτλων, δυνάμει του οποίου η ΜΠΗΤΡΟΣ ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρεία περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων της Μεταβιβάζουσας, η καθαρή θέση των οποίων ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.005.571,80) προς κάλυψη της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Η συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε οκτώ εκατομμύρια πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (8.005.571,80), ήτοι 2,35766154476769 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με την από 23.09.2020 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης της από 25.05.2020 τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους αποφασίστηκε να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

 

Περαιτέρω, την 16.10.2020, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, την ολοσχερή και εμπρόθεσμη καταβολή του ποσού της Αύξησης, ήτοι ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60), καθώς και του ποσού που αντιστοιχεί στην υπέρ το άρτιο διαφορά, ήτοι ποσού τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και είκοσι λεπτών (3.421.571,20).

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 18.336.001,05 ευρώ, διαιρούμενο σε 13.582.223 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,35 ευρώ.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

 

Σημειώνεται ότι σε αντάλλαγμα της Αύξησης θα δοθούν στην εισφέρουσα εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» 3.395.556 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,35 ευρώ η κάθε μία.

 

Το Δ.Σ. του Χ.Α., κατά την συνεδρίασή του στις 23.10.2020, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 3.395.556 νέων μετοχών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάχθηκε για την εισαγωγή των νέων μετοχών και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 23.10.2020, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από 26/10/2020, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

•        του Χ.Α. (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus/-/select-company),

•        της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia), και

•        της Εταιρείας (http://www.sidma.gr/index.php/el/ED)

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι δωρεάν διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας (Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεγαρίδος 188, 19300, Ασπρόπυργος– Αρμόδια: κα Ιωάννα Όρκουλα, τηλ.: 210-3498211).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λεωφόρος Μεγαρίδος 188, 19300, Ασπρόπυργος (Αρμόδια: κα Ιωάννα Όρκουλα, τηλ.: 210-3498211).

 


Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές