ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Παρασκευή, 23 Οκτ 2020 17:46 UPD: 23:58

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., με την ιδιότητα του Εκδότη Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) για τις μετοχές της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep (η «Εταιρεία») που εδρεύει στο Prilep της Βόρειας Μακεδονίας, ανακοινώνει στους κατόχους ΕΛ.ΠΙΣ. ότι, σε συνέχεια της απόφασης της από 16 Οκτωβρίου 2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τη διάθεση κερδών εις νέον πραγματοποιηθέντων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των 1,71 Ευρώ (μεικτό), ενώ το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί ανά ΕΛ.ΠΙΣ. μετά την παρακράτηση φόρου (σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 2396/1996, όπως ισχύει), ανέρχεται σε 1,2825 Ευρώ.

Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω ποσού θα είναι οι κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, (record date). Από την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, τα ΕΛ.ΠΙΣ θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω ποσού (ημέρα αποκοπής). Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 από την πληρώτρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με την ενότητα 5.5 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 39 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο (η εξαίρεση θα πρέπει να έχει ζητηθεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής). 3. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα. 4.Για όσους εκ των κατόχων ΕΛ.ΠΙΣ. δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση των ανωτέρω ποσών μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή τους από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Η είσπραξη του ανωτέρω ποσού για τις παραπάνω 2. και 4. περιπτώσεις πραγματοποιείται με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο των κατόχων. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. κάτοχοι ΕΛ.ΠΙΣ. μπορούν να απευθύνονται στη Θεματοφυλακή/Group Support/Operations της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε (κα Ευαγγελίου τηλ. 210-3288228, κα Βλαχάκη 210-3739272, κα Τσακίρη τηλ. 210-3335446).

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές