ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Φοροεκτιμήσεις

Δευτέρα, 07 Σεπ 2020 09:28 UPD: 08/09/2020 15:03
shutterstock /

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Μείωση μ.κ. σε κερδοφόρες χρήσεις

Η μείωση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε., αντί της διανομής μερισμάτων σε κερδοφόρες χρήσεις, δεν συνιστά τεχνητή διευθέτηση που αποβλέπει στην αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4174/2013, όπως κρίθηκε πρόσφατα και με τις υπ’ αριθ. 1356/2020 και 1357/2020 αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Αθήνας. Η θέση αυτή της ΔΕΔ υιοθετεί τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. (ΔΕΕ). Πολλές εταιρείες, έχοντας τη σχετική δυνατότητα (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης και βάσει των προϋποθέσεων του εμπορικού νόμου), έχουν υιοθετήσει την επιλογή της επιστροφής του πλεονάζοντος μετοχικού κεφαλαίου αντί της διανομής κερδών, προκειμένου να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση των μετόχων τους, σύμφωνα δε με τη νομολογία του ΔΕΕ δεν συνιστούν, χωρίς την εξέταση και άλλων δεδομένων της υπόθεσης, τεχνητές διευθετήσεις με σκοπό τη φοροαποφυγή, οι πράξεις που έχουν σκοπό τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Επανακαταθέσεις και ανάλωση κεφαλαίου

Ένα από τα σημεία τριβής μεταξύ φορολογουμένων και ελεγκτικών οργάνων είναι οι αναλήψεις και επανακαταθέσεις μετρητών στο τραπεζικό σύστημα, που συχνά εσφαλμένα θεωρούνται πρωτογενή εισοδήματα από τα ελεγκτικά όργανα στο πλαίσιο φορολογικού ελέγχου, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν νομίμως φορολογηθέντα εισοδήματα. Σε πρόσφατη απόφασή της η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (βλ. υπ’ αριθ. ΔΕΔ Αθήνας 1370/2020 απόφαση) πήρε θετική θέση σχετικά με τα ζητήματα αυτά κρίνοντας ότι: «Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι προέβαινε σε αναλήψεις μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του και σε επανακαταθέσεις χρηματικών ποσών προκειμένου να εξυπηρετήσει σχετικές ανάγκες του, προσωπικές και επαγγελματικές.

Κατά συνέπεια αφ’ ης στιγμής προκύπτει ότι τα σχετικά ποσά έχουν ήδη αναληφθεί και μάλιστα σε μετρητά από τον ίδιο και χωρίς να μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ ανάληψης και επανακατάθεσης, από κανένα απολύτως σημείο και στοιχείο του φακέλου, μπορεί να προκύψει ότι τα αρχικώς αναληφθέντα ποσά δεν συμπίπτουν με αυτά τα οποία επανακατατέθηκαν, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι ουδόλως έλαβε χώρα κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα αγορά τινός περιουσιακού στοιχείου, κινητού ή ακινήτου, ώστε να μπορεί να συναχθεί ότι αυτά αναλώθηκαν. Επιπλέον ισχυρίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί η ανάλωση κεφαλαίου του που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από τον φόρο. Προκειμένου ο έλεγχος να καταλογίσει εμπεριστατωμένα οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, θα πρέπει μεταξύ άλλων να λαμβάνει υπόψη του την ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο, καθώς επίσης και να εξετάζει αν ποσά αναλήψεων που υποδεικνύει ο προσφεύγων υπερκαλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών, έτσι ώστε να μη δικαιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις αυτών».

Εισφορά 2% σε υπηρεσίες διαφήμισης

Επιβάλλεται ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή (περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Α.Ν. 248/67, ως ισχύει). Η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού.

Δημοφιλή Ερωτήματα
Τροποποιητική δήλωση για οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων φορολογούμενου μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού σημειώματος ελέγχου από την ελεγκτική αρχή.

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς