ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 23 Αυγ 2019 17:39 UPD: 23:58

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 24.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00

για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:


I. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 5.870.400,00 ευρώ σε 3.522.240,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,60 ευρώ σε 0,36 ευρώ έκαστη για την απόσβεση υφιστάμενων ζημιών της Εταιρείας προκειμένου να εξυγιανθεί ο ισολογισμός της.

II. Έγκριση των όρων του από 23.08.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση της από 22.08.2019 απόφασής του.

III. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της επακόλουθης αύξησης αυτού συνεπεία της Συγχώνευσης και τροποποίηση – εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του συνόλου του Καταστατικού της Εταιρείας – Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε AΆ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30.09.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.09.2019 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), και θα δεσμεύσουν το σύνολο ή το μέρος των μετοχών τους (για το οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου) μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις δέσμευσης των τίτλων πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της 24.09.2019 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής μέσω πληρεξουσίου, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της παραπάνω προσκλήσεως και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας και

των οικείων διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτησιν και λήψεως άλλης αποφάσεως, λύεται η συνεδρίαση, καταρτίζεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κάτωθι:

Αθήνα, 23.08.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΤΖΙΑΝΟ

Οικονομία & Αγορές