ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Παρασκευή, 23 Αυγ 2019 17:27 UPD: 23:58
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

 

Η εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και την Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι έλαβε σήμερα γραπτή γνωστοποίηση από την CP HOLDINGS LTD ότι στις 21 Αυγούστου 2019 επήλθε μεταβολή μεγαλύτερη του 3% στα δικαιώματα ψήφου της μετόχου της, ELTRAK CP LIMITED, σε συνέχεια απόκτησης 468.598 μετοχών της Εταιρείας που έλαβε χώρα μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών στις 20 και 21 Αυγούστου 2019. Συνεπεία των ανωτέρω συναλλαγών, ο αριθμός μετοχών και το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ELTRAK CP LIMITED στην Εταιρεία ανήλθε σε 9.746.354 και περίπου 69,36% του μετοχικού κεφαλαίου αντίστοιχα.

Δυνάμει προφορικής συμφωνίας ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2019, η ELTRAK CP LTD και η Νατάσα Κόβα, η οποία κατέχει 1.530.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 10,89% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισαν να ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας.

Η ELTRAK CP LIMITED ελέγχεται 100% από την CONMACH LIMITED, η οποία με τη σειρά της ελέγχεται 100% από την CP HOLDINGS LTD, η οποία δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Κατά συνέπεια, η CP HOLDINGS LTD μαζί με τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα ελέγχει έμμεσα ποσοστό περίπου 80,25% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  

Νέα Κηφισιά, 23 Αυγούστου 2019

 

 

 

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές