ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή, 23 Αυγ 2019 11:38 UPD: 23:58

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

 

Η Εταιρία ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 10.9.2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 29.7.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα, με το άρθρο 49 του κ.ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατά τη συνεδρίαση της 22ης Αυγούστου 2019, προέβη, μέσω της EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά μίας (1) ίδιας μετοχής, με μέση τιμή κτήσης 23,80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 23,83 ευρώ.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρία κατέχει 625 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 24,57 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 0,1558% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

 

Κηφισιά, 23 Αυγούστου 2019

 

 

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές