ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Τετάρτη, 14 Αυγ 2019 09:22 UPD: 23:58

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 13/8/2019, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 33.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 6,0711 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής  203.987,92 ευρώ. 

Σχετικά σύμβολα

Σύμβολο
Τιμή
Διαφορά %

Οικονομία & Αγορές