ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 06 Αυγ 2019 12:00

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

«Καμπάνα» για παραβίαση GDPR
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ημέρες η είδηση ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με απόφασή της στις 30 Ιουλίου 2019 επέβαλε σε επιχείρηση πρόστιμο συνολικού ύψους 150.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Παρά τα όσα γράφονται, η συγκεκριμένη απόφαση δεν είναι η πρώτη που επιβάλλει πρόστιμο για παραβίαση GDPR. Ήδη στο παρελθόν έχουν εκδοθεί αποφάσεις της Αρχής που επιβάλλουν τέτοιου είδους πρόστιμα. Η ιδιαιτερότητα της εν λόγω απόφασης επιβολής κυρώσεων σχετίζεται με τη φύση της παραβίασης και, συγκεκριμένα, αφορά τη μη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στην εν λόγω επιχείρηση. Αποσπώντας τη συγκατάθεση των εργαζομένων, η εν λόγω επιχείρηση προέβαινε σε μη νόμιμη, σύμφωνα πάντα με την απόφαση της Αρχής, επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, οι σκοποί της επεξεργασίας δεν ήταν σύμφωνοι με την αρχή της θεμιτής ή δίκαιης επεξεργασίας, καθώς και με την αρχή του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας που προβλέπει ο GDPR. Το επιβληθέν δυσβάσταχτο πρόστιμο επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις κατάλληλων μέτρων συμμόρφωσης με τον GDPR, διότι οι επαπειλούμενες κυρώσεις είναι βαρύτατες.

Αύξηση κεφαλαίου εταιρείας και «πόθεν έσχες»
Με την υπ’ αριθ. 1117/2019 απόφαση της ΔΕΔ απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή που ασκήθηκε κατά διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν την κατάθεση ποσών από την ελεγχόμενη για αύξηση κεφαλαίου Α.Ε. Τα ποσά αυτά θεωρήθηκαν από τους ελέγχους ως εισόδημα από άγνωστη προέλευση, απορρίφθηκαν δε οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας περί προέλευσης των χρηματικών ποσών από άτυπες δωρεές χρημάτων και ως εκ τούτου επιβλήθηκαν οι φόροι που αναλογούν στα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Αμοιβές σερβιτόρων
Σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (νυν ΕΦΚΑ τομέας μισθωτών) η κατάταξη των ασφαλισμένων με κυμαινόμενες αποδοχές σε ασφαλιστικές κλάσεις είναι ανεξάρτητη από τη διάρκεια μίας ημερήσιας απασχόλησης και σ’ αυτήν περιλαμβάνονται οι χορηγούμενες παροχές σε είδος (τροφή, κατοικία κ.λπ.), τα επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, οι υπερωρίες κ.λπ. Με βάση τα ανωτέρω οι ασφαλιστικές ημέρες του μισθωτού σερβιτόρου θα ισούνται με τις πραγματικές ημέρες εργασίας του. Οι δε εισφορές από τον πολλαπλασιασμό του ημερομισθίου που προβλέπεται από τη 12η ασφαλιστική κλάση, ήτοι: 40,45 ευρώ, επί τον αριθμό των πραγματικών ημερών εργασίας. Οι πραγματικές ημερήσιες αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες του ύψους των 29,04 ευρώ (άρθρο 103, του Ν 4172/2013 και εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας με αριθμό: 7613/395/18.2.2019). Συνεπώς, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τον σερβιτόρο γίνεται στο εκάστοτε ισχύον τεκμαρτό ημερομίσθιο μίας ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσεται κάθε φορά. Η κατάταξη είναι ανεξάρτητη μίας ημερήσιας απασχόλησης, δηλαδή ο υπολογισμός των εισφορών θα γίνεται επί του τεκμαρτού ημερομισθίου (ΤΗ), ανεξαρτήτως εάν ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης είναι διάρκειας μίας ή περισσοτέρων ωρών.

Δημοφιλή ερωτήματα
Εφόσον το μίσθωμα καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας, αποτελεί παροχή σε είδος και αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας (βλ. και ΠΟΛ. 1219/6.10.2014). 

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς