Μέλημά μας ήταν η αδειοδότηση των εταιρειών του κλάδου

Τρίτη, 16 Απρ 2019 11:06 UPD: 16:24

Του Εμμανουήλ Βιτσαρά
Ο Εμμανουήλ Βιτσαράς είναι πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος - ΣΥΝΔΔΕ&L

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γιατί ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΝΔΔΕ&L, είχαν αναδείξει ως κορυφαία προτεραιότητα των δράσεών τους, επιλύθηκε με το πρόσφατα (29/3/2019) ψηφισθέν Νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης [με θέμα «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφορικών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL157 της 15.06.2016)- Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»].

Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 22 εισάγονται ρυθμίσεις που συμπληρώνουν το άρθρο 9 του Ν. 4302/2014, όπου με βάση τις σχετικές διατάξεις δίδεται διέξοδος στο πρόβλημα της αδειοδότησης επιχειρήσεων του κλάδου μας που λειτουργούν με άδεια εμπορικής αποθήκης αλλά δεν μπορούσαν να λάβουν την άδεια λειτουργίας και εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ). Αντίστοιχα με το άρθρο 99 παραγρ.7 δίδονται κάποιες, υπό όρους, λύσεις για την αδειοδότηση των ΚΑΔ σε γεωργική γη.

Τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΥΝΔΔΕ&L, θεωρώντας ως μείζονος σημασίας το ζήτημα της αδειοδότησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων, τοποθετούσαν το θεμελιώδες αυτό θέμα προς συζήτηση και επίλυση στην ατζέντα όλων των συναντήσεων που είχαν με την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων υπουργείων καθώς επίσης και στις τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εφοδιαστικής, με την επισήμανση ότι η όποια ρύθμιση θα πρέπει να αφορά τις εταιρείες στο σύνολό τους. Μέλημά μας ήταν η αδειοδότηση των εταιρειών του κλάδου, οι οποίες είχαν προβεί σε δαπανηρές επενδύσεις με υποδομές που πληρούν αυστηρότατες προϋποθέσεις και δεν μπορούσαν να λάβουν άδεια λειτουργίας ΚΑΔ. 

Η επιμονή μας είχε καταστεί σχεδόν γραφική και πιστεύουμε ότι τελικά τα καταφέραμε αφού τα «Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες) μπορεί να εγκαθίστανται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24/4/1985 Π.Δ., εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις. Για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής ισχύουν οι όροι δόμησης των βιομηχανικών κτιρίων. Σε περιοχές που επιτρέπονται οι εμπορικές αποθήκες και όχι βιομηχανικά κτίρια, επιτρέπεται η εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τις εμπορικές αποθήκες…». 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος ανέκαθεν πρότασσε πάντα με σθένος και δυναμισμό την ανάγκη για τη διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων του κλάδου στην ισχυρή πλειοψηφία τους, αψηφώντας πολιτικά ή μεμονωμένα συμφέροντα. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου μας, όντας και οι ίδιοι επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών του κλάδου, αντιλαμβάνονται καλύτερα από όλους την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και κρίνοντας με αντικειμενικά κριτήρια προσπαθούν κάθε φορά για το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Το ζητούμενο ήταν και παραμένει πάντοτε η ανάπτυξη της οικονομίας και θεωρούμε ιδιαίτερα ικανοποιητικό το περιβάλλον που διαμορφώνεται τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της αδειοδότησης. Τέλος, πιστεύουμε ότι οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα αποτελέσουν ορόσημο για την προσέλκυση και υλοποίηση νέων επενδύσεων σε συνδυασμό με την επέκταση των υφιστάμενων, οι οποίες θα βελτιώσουν περαιτέρω τις παρεχόμενες στον τελικό καταναλωτή υπηρεσίες.

Αφιερώματα