ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Πώς θα ανοίξουν οι πύλες δέκα λιμανιών σε ιδιώτες

Κυριακή, 10 Φεβ 2019 14:11 UPD: 14:12

Από την έντυπη έκδοση

Του Αντώνη Τσιμπλάκη
atsimp@naftemporiki.gr 

Με συμβάσεις παραχωρήσεων επιμέρους δραστηριοτήτων (υποπαραχωρήσεις) θα προχωρήσει η εκμετάλλευση των 10 Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ.

H πρόβλεψη αυτή γίνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 2ο άρθρο του σχεδίου νόμου, περιέρχεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το δικαίωμα υποπαραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων υποπαραχώρησης συγκεκριμένων ή και συνδυασμένων δραστηριοτήτων (επιχειρησιακών μονάδων ή και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε.).

Μάλιστα οι διαγωνιστικές διαδικασίες μπορεί να περιλαμβάνουν και συνδυασμένες δραστηριότητες σε κάθε λιμάνι ή και σε περισσότερα λιμάνια. Όπως επισημαίνεται στο σχέδιο νόμου, μετά την κύρωση των συμβάσεων υποπαραχώρησης που συνάπτει το ΤΑΙΠΕΔ, το δικαίωμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης των υπόλοιπων λιμενικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος υποπαραχώρησής τους, ασκείται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένος.

Με την ίδια νομοθετική διάταξη, κυρώνονται όλες οι υφιστάμενες Συμβάσεις Κύριας Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του αντίστοιχου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., με την προσθήκη στις υφιστάμενες συμβάσεις ρητής δυνατότητας σύναψης συμβάσεων υποπαραχώρησης, η οποία σήμερα δεν υφίσταται. Η διαγωνιστική διαδικασία Το ΤΑΙΠΕΔ είναι αρμόδιο να καταθέσει τις προτάσεις των συμβούλων του για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δραστηριοτήτων των 10 λιμανιών.

Στη συνέχεια διαβουλεύεται για κάθε λιμένα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη διοίκηση του κάθε Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. εντός εύλογων χρονικών πλαισίων, που σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν το διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης του πορίσματος των συμβούλων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια των ως άνω φορέων, που πρέπει να κινούνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα εκδίδεται και η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τον καθορισμό του αντισταθμιστικού τέλους υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος. Η προηγούμενη έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου το ΤΑΙΠΕΔ να εκκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία.

Σε συνέχεια της διαβούλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ως αποκλειστικός μέτοχος των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., αποφασίζει, κατά περίπτωση, επί της οριστικοποίησης του αντικειμένου της αξιοποίησης, μέσω σύμβασης υποπαραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή και συνδυασμένων (στην ίδια υποπαραχώρηση) επιχειρησιακών μονάδων ή και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων για κάθε λιμένα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για περισσότερους λιμένες.

Ακολούθως εγκρίνει τα τεύχη για κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθώς και το πρότυπο σχέδιο σύμβασης αξιοποίησης επί του οποίου διεξάγεται η διαπραγμάτευση με τους υποψήφιους επενδυτές και κηρύσσει την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών. Μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας και την υποβολή των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών, και σε συνέχεια της ανεξάρτητης αποτίμησής του, το ΤΑΙΠΕΔ ανακηρύσσει τον προτιμώμενο επενδυτή και αποστέλλει τον φάκελο του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για τη διενέργεια του απαιτούμενου προσυμβατικού ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 ν. 3986/2011, όπως ισχύει.

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς