ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 05 Φεβ 2019 12:00
shutterstock /

Από την έντυπη έκδοση

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος

Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4172/2013) ορίζεται ότι οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος. Από τον κανόνα αυτόν εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες παροχών για τις οποίες δεν ισχύει το όριο των 300 ευρώ κατ’ έτος, όπως η παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και η παραχώρηση κατοικίας.

Στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στο μισθωτό, με εξαίρεση τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση ζημιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την εκτέλεση της εργασίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 N.4172/2013, οι οποίες ως εκ του είδους τους βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος. Συνεπώς, οι παροχές σε είδος, που χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, μόνο αυτούσια και όχι σε χρήμα και οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, είναι με βάση και την ΠΟΛ 1219/2014, η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης στάθμευσης στο χώρο εργασίας κ.λπ.

Τα τεκμήρια στις χωριστές δηλώσεις συζύγων

Στις χωριστές δηλώσεις Φ.Ε συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των επιμέρους τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά. Όσον αφορά τη δυνατότητα κάλυψης τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου.

Κεφαλαιοποίηση κερδών από θυγατρική σε τρίτη χώρα

Η κεφαλαιοποίηση κερδών από θυγατρική με έδρα σε τρίτη χώρα θεωρείται διανομή μερίσματος και φορολογείται ως εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας επ’ ονόματι της ημεδαπής μητρικής Α.Ε. (ΠΟΛ.1042/2015).

'Eκπτωση δαπανών μισθοδοσίας

Προκειμένου να εκπέσουν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, θα πρέπει να γίνονται με τα ακόλουθα μέσα (ΠΟΛ 1061/2017):

- κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

- χρήση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής ή κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων,

- χρήση τραπεζικής επιταγής

- επιταγή σε διαταγή του μισθωτού.

Δημοφιλή Ερωτήματα
Αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς το μισθωτό έστω και αν αυτές δεν δίδονται ως αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας, αλλά χορηγούνται στο μισθωτό οικειοθελώς από τον εργοδότη και από ελευθεριότητα, πάντως εξ αφορμής της σχέσεως εργασίας που τους συνδέει (ΣτΕ 1945/1996). Δάνειο προς εργαζόμενο της εταιρείας το οποίο καταχωρείται ως εκπιπτόμενη δαπάνη και το οποίο δεν αναζητείται από την εταιρεία συνιστά επαύξηση μισθού υποκείμενη σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρόκειται περί παροχών κοινωνικού χαρακτήρα (λόγω γάμου, γεννήσεως ή θανάτου) και γενικότερα περί παροχών μη υποκείμενων σε εισφορές (ΣτΕ 1818/2015).

 

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς