ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 29 Ιαν 2019 12:00
shutterstock /

Από την έντυπη έκδοση 

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Φορολόγηση οικοδομικών εταιρειών

➤➤Στις προσωπικές οικοδομικές εταιρείες (ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε.) για οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν έως τις 31.12.2005, τα καθαρά κέρδη εξευρίσκονται τεκμαρτά με ποσοστό 20% επί των ακαθάριστων εσόδων. Για τις οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από την 1.1.2006 ισχύει ο λογιστικός προσδιορισμός και τα ακαθάριστα έσοδα υπολογίζονται βάσει της αναγεγραμμένης στα συμβόλαια αξίας και όχι επί της τεκμαρτής αξίας.

Εξελίξεις στη ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

➤➤ Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, προκύπτει ότι η ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις αφορά μόνο τις οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΝ κ.λπ.) και δεν αφορά τις οφειλές από εισφορές ΙΚΑ και γενικότερα οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος επιτηδεύματος - Σημαντικές εξελίξεις

➤➤ Όπως έγινε δεκτό με την υπ’ αριθ. 89/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β’ Τμήμα), προϋπόθεση για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η εκ μέρους τους άσκηση της ίδιας κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από της οικείας ενάρξεως εργασιών. Ελεύθεροι, αντιθέτως, επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό, εν συνεχεία, όμως, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους, ανεξαρτήτως του αν η αρχική έναρξη εργασιών είχε λάβει χώρα σε χρόνο προγενέστερο της πενταετίας από τη γένεση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης και ανεξαρτήτως του αν ο υπόχρεος είχε συμπληρώσει πέντε έτη ασκήσεως της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Δεν αρκεί, κατά συνέπεια, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος μόνη η πάροδος πενταετίας από την έναρξη εργασιών σε άλλο επάγγελμα. Για την επιβολή του τέλους δεν απαιτείται, πάντως, η εν τοις πράγμασι άσκηση του επαγγέλματος, αλλά αρκεί η προ πενταετίας έναρξη εργασιών, εφόσον εν τω μεταξύ δεν επήλθε διακοπή, με δήλωση στη φορολογική αρχή, της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση, εξάλλου, που, προ της συμπληρώσεως πενταετίας στην άσκηση του επαγγέλματος, υπεβλήθη δήλωση διακοπής ενώπιον της φορολογικής αρχής, τυχόν εκ νέου έναρξη εργασιών στο ίδιο κατ’ αντικείμενο επάγγελμα δεν θεωρείται μεν ως πρώτη έναρξη, ο χρόνος, όμως, διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.

Δημοφιλή Ερωτήματα

➤➤ Για την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων, στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία», ικανά να δικαιολογήσουν την επιμήκυνση της, κατ’ αρχήν οριζόμενης, πενταετούς προθεσμίας παραγραφής. Αντιθέτως, οι πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη φορολογική διοίκηση από την αλλοδαπή (όπως π.χ. τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λοιπές κινητές αξίες, διαφορές χαρτοφυλακίου, τραπεζικές κινήσεις, διαφορές υπολοίπων λογαριασμών), συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον η φορολογική διοίκηση αποδεδειγμένα δεν είχε και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τις έχει υπόψη της κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής. Συνεπώς, δεν θεωρείται πληροφορία από την αλλοδαπή η περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού αλλοδαπής που τροφοδοτήθηκε από λογαριασμούς της ημεδαπής (εξερχόμενο έμβασμα) ή τροφοδότησε λογαριασμούς της ημεδαπής (εισερχόμενο έμβασμα).

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς