ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 15 Ιαν 2019 12:00
shutterstock /

Από την έντυπη έκδοση 

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Αλλαγές στις ποινές για τα Εικονικά Τιμολόγια

➤➤Σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τα εικονικά τιμολόγια, μετά τη δημοσίευση του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α’ 129/17.10.2015) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4174/2013 για το έγκλημα της έκδοσης/αποδοχής εικονικών/πλαστών τιμολογίων (άρθρο 66) και επήλθαν οι εξής αλλαγές σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς (ν. 2523/1997):

α) μειώθηκαν οι ποινές και

β) προστέθηκε μια εξαίρεση: το αδίκημα δεν τιμωρείται αν τα επίδικα φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για φοροδιαφυγή.

Με άλλα λόγια, αν το εικονικό τιμολόγιο λ.χ. έγινε αποδεκτό από επιχείρηση με σκοπό να μειωθούν τα φορολογητέα έσοδα και άρα το ποσό του καταβαλλόμενου φόρου εισοδήματος, τότε εφόσον τιμωρείται η πράξη φοροδιαφυγής στο εισόδημα, μένει ατιμώρητη η πράξη της αποδοχής του εικονικού τιμολογίου, με το σκεπτικό ότι στην περίπτωση αυτή το αδίκημα της φοροδιαφυγής που τελέστηκε μέσω του εικονικού φορολογικού στοιχείου απορροφά το αδίκημα της αποδοχής αυτού ως εικονικού (αποφυγή διπλής τιμωρίας). Έτσι στην περίπτωση αυτή ο αποδέκτης που έχει τελέσει φοροδιαφυγή μέσω του εικονικού τιμολογίου τιμωρείται μόνο ως αυτουργός για φοροδιαφυγή και ο εκδότης του εικονικού τιμολογίου μόνο ως συμμέτοχος στο αδίκημα της φοροδιαφυγής.

➤➤ Αντιθέτως, το αδίκημα σχετικά με την έκδοση/αποδοχή εικονικού τιμολογίου τιμωρείται με βάση τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013 (με φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ και με κάθειρξη έως 10 έτη, εφόσον το ως άνω ποσό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ) στην περίπτωση που π.χ. η έκδοση εικονικών τιμολογίων είχε ως στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ώστε να καλυφθούν προϋποθέσεις για λήψη χρηματοδότησης ή προϋποθέσεις επενδυτικών νόμων για λήψη επιχορήγησης ή προϋποθέσεις διακηρύξεων για την ανάθεση δημοσίων έργων.

Έλεγχος εμβασμάτων στο εξωτερικό

➤➤ Συνήθης πρακτική για τους Έλληνες φορολογούμενους είναι η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό για την κάλυψη βιοποριστικών αναγκών εξαρτώμενων μελών (π.χ. σπουδές τέκνων στο εξωτερικό). Απαιτείται, όμως ιδιαίτερη προσοχή, διότι όταν στο πλαίσιο ενός φορολογικού ελέγχου, από στοιχεία που έχουν περιέλθει στην διάθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, προκύπτει μεταφορά χρηματικών ποσών στο εξωτερικό (έμβασμα) κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων χρήσεων από τον ελεγχόμενο, τον/τη σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη αυτών (αρχικός δικαιούχος του λογαριασμού από τον οποίο εκταμιεύτηκε το έμβασμα) και διαπιστωθεί από τα υπόλοιπα στις 31/12 εκάστου έτους των τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού ότι ο τελικός αποδέκτης του εμβάσματος στο εξωτερικό είναι πρόσωπο διάφορο των αρχικών δικαιούχων του εμβάσματος, ο ελεγχόμενος πρέπει να παρέχει στοιχεία που να αποδεικνύουν την πορεία του εμβάσματος στο εξωτερικό, δηλ. σε ποιον λογαριασμό μεταφερθήκαν και για ποιο λόγο (π.χ., δανεισμός τρίτου, εξόφληση υποχρεώσεων στο εξωτερικό κ.λπ.). Τα ανωτέρω έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ. 1270/24.12.2013 («Μεθοδολογία Έμμεσων Τεχνικών Ελέγχου»).

Δημοφιλή Ερωτήματα

  • Οι λογιστές-φοροτεχνικοί οφείλουν να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη τους: α) να εξακριβώνουν και να επαληθεύουν την ταυτότητα του πελάτη, πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής, βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, β) να εξακριβώνουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου, πριν από τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της συναλλαγής, να επικαιροποιούν τα στοιχεία και να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για την επαλήθευση αυτών, ώστε να διασφαλίζεται ότι γνωρίζουν τον πραγματικό δικαιούχο (ν. 4557/2018 και ΠΟΛ. 1204/30.10.2018).

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς