ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Φοροεκτιμήσεις

Τετάρτη, 02 Ιαν 2019 11:37 UPD: 11:37
shutterstock /

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη
www.artion.gr

Νέες αλλαγές για τις αντικειμενικές αξίες

➤➤ Με την τροποποίηση στην εκπνοή του έτους του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, το οποίο αφορά τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, καθιερώνεται διαφορετική από τη μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης των ζωνών του Συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων εκτιμητών αλλά και των Δήμων. Συγκεκριμένα, οι τιμές εκκίνησης προσδιορίζονται από τον υπουργό Οικονομικών μετά από εισήγηση πιστοποιημένων εκτιμητών (εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών) σύμφωνα και με τη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, η οποία καταχωρίζεται σε βάση δεδομένων που τηρείται στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών και στην οποία κατατίθενται ηλεκτρονικά και οι εισηγήσεις των εκτιμητών. Προβλέπεται, επίσης, η σύσταση τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από πάρεδρο του ΝΣΚ και τους επικεφαλής της αρμόδιας υπηρεσίας της Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εισηγείται τις τιμές εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από τις εισηγήσεις των εκτιμητών. Φόρος υπεραξίας πωλητή

➤➤ Φόρος επί της υπεραξίας του πωλητή (φυσικού προσώπου) ισχύει και επί πώλησης από μέτοχο τίτλων στην εκδούσα Α.Ε. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013 περί ΚΦΕ, σχετικά με τη μεταβίβαση τίτλων, ορίζεται ότι ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που εισέπραξε. Ο νομοθέτης δεν κάνει διάκριση σχετικά με τον αγοραστή των τίτλων, όσον αφορά την υπεραξία που προκύπτει για τον πωλητή. Μεταφορά μετρητών μεταξύ έδρας και υποκαταστήματος

➤➤ Δεν υφίσταται φορολογικό πρόβλημα επί μεταφοράς μετρητών μεταξύ έδρας και υποκαταστήματος, ή καταβολής μερισμάτων με μετρητά, όσον αφορά την ελληνική επικράτεια, καθώς δεν υφίσταται διάταξη η οποία να απαγορεύει τόσο τη μεταφορά μετρητών εκτός τραπεζικού συστήματος μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος, ούτε την καταβολή μερισμάτων σε δικαιούχους, μετρητοίς. Ωστόσο, σε κάθε ενέργεια από τις προαναφερόμενες, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Ν. 4557/30.1.2018 με θέμα «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ EE ) και άλλες διατάξεις», όσον αφορά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας και τις υποχρεώσεις αναφοράς. Η χρήση του τραπεζικού συστήματος απαλλάσσει τους εμπλεκόμενους από μεταγενέστερες εμπλοκές σε τυχόν γενόμενους ελέγχους, όσον αφορά αποδεικτικά στοιχεία που δεν τεκμηριώνουν επαρκώς συγκεκριμένες συναλλαγές ή πιστοποίηση ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων. Πώληση εμπορευμάτων κάτω του κόστους

➤➤ Στον ΚΦΕ (Ν.4172/2013) δεν περιέχονται διατάξεις με τις οποίες γενικά να απαγορεύεται η πώληση κάτω του κόστους, ειδικά όμως ελέγχονται οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 50 του ΚΦΕ και τον ΚΦΔ (Ν.4174/2013) (σχετ. το άρθρο 21). [SID:12331376] Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 Φοροεκτιμήσεις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη www.artion.gr

Δημοφιλή ερωτήματα

  • Επί λήψης φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2013 και με τις προϋποθέσεις του με αριθμό ΔΕΛ Α 1069048 ΕΞ 2014/2.5.2014 εγγράφου του υπ. Οικονομικών, όσον αφορά το φορολογικό πιστοποιητικό, η παραγραφή της χρήσης επέρχεται την 31/12/2019.

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς