ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 11 Δεκ 2018 12:00

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη
www.artion.gr

  • Αντισυνταγματική η εικοσαετής παραγραφή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής για χρήση 2011 και προγενέστερες χρήσεις   

Το Διοικητικό Εφετείο με την υπ’ αριθ. 3883/2018 απόφασή του έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η παράταση του χρόνου παραγραφής υπέρ του Δημοσίου σε 20 έτη σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που ανάγονται στη χρήση του 2011 και προγενέστερα. Συνεπώς, για χρήσεις μέχρι και το 2011 δεν πρέπει να εφαρμόζεται η 20ετής παραγραφή, ακόμη και εάν προκύπτουν στοιχεία μεγάλης φοροδιαφυγής (δηλαδή αποφυγή πληρωμής φόρου άνω των 100.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος για το φόρο εισοδήματος ή άνω των 50.000 ευρώ για ΦΠΑ). Γενικά, κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η διάρκεια της παραγραφής πρέπει να είναι εύλογη και η λήξη της δεν μπορεί να συναρτάται με το ύψος του ποσού, στο οποίο η Διοίκηση θα προσδιορίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του διοικουμένου και αναμένονται εξελίξεις και νέες δικαστικές αποφάσεις επί εκκρεμών υποθέσεων που θα κρίνουν σχετικά με το ζήτημα αυτό.

  1. Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών

Βάσει της προσφάτως εκδοθείσας ΠΟΛ.1219/04-12-2018 ορίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 εφόσον καταβληθούν από 1.1 μέχρι 31.12 του τρέχοντος φορολογικού έτους, εξαιρουμένων των ποσών προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Ειδικά, στις περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριέλαβαν τις καταβληθείσες εισφορές του έτους 2018 οι οποίες αφορούσαν το προηγούμενο έτος, στα φορολογικά αποτελέσματα του έτους 2017, δεν απαιτείται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017 και στην περίπτωση αυτή τα ποσά αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη στη δήλωση φορολογικού έτους 2018, καθόσον διαφορετικά θα προέκυπτε θέμα διπλής έκπτωσης της ασφαλιστικής δαπάνης.

  1. Κατάργηση δυνατότητας έκδοσης ανώνυμων μετοχών – Τι θα γίνει με τις υπάρχουσες

Ήδη από τη δημοσίευση του ν. 4548/2018 (13/06/2018), οι ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές.

Οι Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί έως τις 13/06/2018, ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020 και μάλιστα αυτόματα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού.

Η εταιρεία που έχει εκδώσει ανώνυμες μετοχές οφείλει να αποκτήσει βιβλίο μετόχων, ή αντίστοιχη ηλεκτρονική υποδομή, που θα της επιτρέψει να καταγράψει τους μετόχους της και τα δικαιώματά τους. Εν συνεχεία, θα πρέπει το αργότερο την 1η Ιουλίου 2019 να ανακοινώσει στους μετόχους τον τρόπο με τον οποίο οι τελευταίοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα επί των μετοχών δικαιώματά τους, ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων και να τους παραδοθούν οι νέοι τίτλοι.

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, οι μετοχές για τις οποίες δεν θα έχει γίνει καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, δεν θα παρέχουν πια μετοχικά δικαιώματα και η εταιρεία δεν θα υποχρεούται να παραδώσει νέους τίτλους, αν εκδίδει τις μετοχές σε λογιστική μορφή, ή το καταστατικό προβλέπει ότι δεν έχει τέτοια υποχρέωση.

Δημοφιλή Ερωτήματα

Ο φορολογικός εκπρόσωπος παραλαμβάνει οποιαδήποτε αλληλογραφία της Φορολογικής Αρχής που αφορά τον φορολογούμενο και στην περίπτωση αυτή η επίδοση των εγγράφων αυτών θεωρείται ότι έχει γίνει νόμιμα, χωρίς όμως να φέρει ο φορολογικός εκπρόσωπος προσωπική ευθύνη σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουμένου.

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς