ΓΔ ΧΑ ΤΖΙΡΟΣ: εκ.

Φοροεκτιμήσεις

Τρίτη, 04 Δεκ 2018 10:06 UPD: 13:13

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα της ARTION με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη
www.artion.gr

Απόρριψη αιτήματος για μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας: Αναρμόδια να κρίνει σχετικώς η ΔΕΔ – Περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας
➤➤ Σε περίπτωση που η Φορολογική Αρχή απορρίπτει περί μεταβολής της φορολογικής κατοικίας φορολογουμένου, δεν μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς η τελευταία δεν είναι αρμόδια να κρίνει σχετικώς. Αρμόδιο στην περίπτωση αυτή είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας! Τούτο μάλιστα έγινε δεκτό και από την υπ’ αριθ. 2015/2018 απόφαση του ΣτΕ. Επίσης, με την ίδια ως άνω απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκε ότι για τον εντοπισμό του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων φορολογουμένου δεν αρκεί το κριτήριο της κατοικίας των μελών της οικογένειάς του (προσωπικοί δεσμοί), αλλά θα πρέπει να συνεκτιμώνται και οι οικονομικοί και κοινωνικοί δεσμοί του προσώπου. Εν προκειμένω, δηλαδή, η Φορολογική Αρχή εσφαλμένα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κέντρο ζωτικών συμφερόντων του αιτούντος βρισκόταν στην Ελλάδα στηριζόμενη στο ότι η σύζυγος και το τέκνο του κατοικούσαν στην Ελλάδα, ενόσω ο αιτών εγκαταστάθηκε στο εξωτερικό, όπου και εργάσθηκε για όλο σχεδόν το επίδικο φορολογικό έτος. Συνεπώς, μη νομίμως απέρριψε η Φορολογική Αρχή την αίτησή του για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στο εξωτερικό. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η υπ’ αριθ. 1215/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου κρίθηκε ότι είναι δυνατόν οι σύζυγοι να έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία, εφόσον για τον έναν από τους δύο συντρέχουν οι προϋποθέσεις μεταφοράς της φορολογικής του κατοικίας στο εξωτερικό. Με άλλα λόγια, μπορούν οι σύζυγοι στην περίπτωση αυτή να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις.

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης όταν δεν προκύπτει φόρος
➤➤ Βάσει της ΠΟΛ 1215/26.11.2018 «Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)», δεν υπάρχει πρόστιμο σε περίπτωση διόρθωσης πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2, Ε3, κ.λπ.). Και αυτό γιατί στη φορολογία εισοδήματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης. Συνεπώς, κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν εκπρόθεσμα. Περαιτέρω, ομοίως, δεν επιβάλλεται πρόστιμο και για την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τις οποίες συμπληρώνονται προαιρετικοί κωδικοί, π.χ. κωδικοί 781-782 του Πίνακα 6 του έντυπου Ε1, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης του συγκεκριμένου φορολογικού έτους.

Δημοφιλή ερωτήματα
Με τον Εξωδικαστικό μπορούν να ρυθμιστούν και μη επιχειρηματικές οφειλές;
Η Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων (Νόμος 4469/2017) ρυθμίζει τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη. Υπό την έννοια αυτή, στη ρύθμιση θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να ενταχθούν στεγαστικά δάνεια και άλλες υποχρεώσεις.  

Οικονομία & Αγορές

Προτεινόμενα για εσάς